Chat with us, powered by LiveChat

(Pseudo) Ultimate Beneficial Owner voor zakelijke entiteiten

Als financiële instelling behoort LYNX de Ultimate Beneficial Owner(s) (UBO’s) van haar cliënten met een zakelijke entiteit inzichtelijk te hebben. Deze verplichting volgt onder meer uit de vierde AML richtlijn. Daarnaast is de cliënt te allen tijde verplicht om eventuele wijzigingen omtrent de identiteit van de (Pseudo) UBO en/of wijzigingen in het aantal UBO’s, te melden. In dit artikel vindt u het formulier Verklaring (Pseudo) Ultimate Beneficial Owner. Tevens vindt u per rechtspersoon de voorwaarden voor mogelijke UBO’s, dan wel Pseudo UBO’s. Wanneer u een wijziging wilt doorgeven, dan dient u dit formulier te retourneren aan acceptatie@lynx.nl, inclusief een kopie legitimatiebewijs per (Pseudo) UBO.

Ondertekenen Verklaring (Pseudo) UBO


Wanneer de huidige UBO-gegevens die bij LYNX bekend zijn niet (meer) correct zijn, dient de betreffende (Pseudo) UBO via bovenstaande link de Verklaring (Pseudo) Ultimate Beneficial Owner te ondertekenen en retourneren.


Let op!  Het is van belang dat er per (Pseudo) UBO een kopie van een legitimatiebewijs wordt meegestuurd. Zowel het kopie legitimatiebewijs als bovenstaande en ondertekende Verklaring (Pseudo) UBO formulier dienen te worden verstuurd naar acceptatie@lynx.nl.

</p> <h4>Hoe achterhaal ik de UBO('s)?</h4> <p>

Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad, van 20 mei 2015, over de preventie van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of het financieren van terrorisme, definieert de Ultimate Beneficial Owner in artikel 3 paragraaf 6 onder (a) deel (ii) als volgt:

Ultimate Beneficial Owner (UBO): een natuurlijke persoon die uiteindelijk eigenaar is van, of zeggenschap heeft over, een rechtspersoon of natuurlijke persoon namens wie een transactie of activiteit wordt uitgevoerd.

De UBO in het geval van een rechtspersoon is:

De natuurlijke persoon die uiteindelijk een rechtspersoon bezit of bestuurt door direct of indirect eigendom van 25%, plus één aandeel van de aandelen of stemrechten, of meer dan 25% eigendomsbelang in die rechtspersoon, onder meer via aandelen aan toonder, of via controle van andere middelen, dan een onderneming die is genoteerd op de gereglementeerde markt, die is onderworpen aan openbaarmakingsvereisten welke in overeenstemming zijn met de wetgeving van de Europese Unie of die onderworpen zijn aan gelijkwaardige internationale normen die voldoende transparantie van eigendomsinformatie verzekeren.

LYNX gaat ervan uit dat een lidstaat van de Europese Unie niet heeft besloten dat een lager percentage een indicatie van eigendom vormt.

De UBO is dus een natuurlijk persoon die aan een of meerdere van de volgende kenmerken voldoet:

 • Een (in)direct belang van >25% in het kapitaal van een cliënt.
 • >25% van de stemrechten in de algemene vergadering van een cliënt.
 • Feitelijke zeggenschap in een cliënt.
 • Begunstigde van minimaal 25% van het vermogen van een cliënt of een trust.
 • Bijzonder zeggenschap over minimaal 25% van het vermogen van een cliënt.

De UBO is hier de eigenaar van de eenmanszaak.

Een UBO is hier de natuurlijke persoon die direct of indirect:

 • meer dan 25% economisch gerechtigd is tot de vennnootschap;
 • dan wel degene die de zeggenschap uitoefent.

Beursvennootschappen zijn uitgezonderd van deze 25%-regel.

Een UBO is hier de natuurlijke persoon die direct of indirect:

 • een eigendomsbelang van meer dan 25% heeft;
 • dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen in geval van een statutenwijziging;
 • dan wel de feitelijke zeggenschap heeft over de rechtspersoon.

Een UBO is hier de natuurlijke persoon die direct of indirect;

 • een eigendomsbelang van meer dan 25% heeft;
 • dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen in geval van beheersdaden en/of wijziging van de de samenwerkingsovereenkomst.

Een UBO is hier de natuurlijke persoon die:

 • bij ontbinding van het kerkgenootschap als rechtsopvolger in het statuut van het kerkgenootschap zijn benoemd.

In het geval van een trust moeten meer personen als UBO worden aangemerkt. Het betreft in ieder geval:

 • de trustees van een trust;
 • de oprichter (Settlor);
 • de eventuele Protector;
 • en de begunstigden (Beneficials) van een trust.

</p> <h4>Wat als geen van bovenstaande situaties toepasbaar zijn?</h4> <p>

In het geval dat geen enkel persoon, zoals hierboven gedefinieerd, is geïdentificeerd als UBO voor de rechtspersoon, dan wordt een natuurlijke persoon die een functie als leidinggevende functionaris bekleedt, gedefinieerd als de Pseudo UBO van de rechtspersoon. Hieronder wordt het statutair bestuur van de cliënt verstaan.

Bij een personenvennootschap wordt de beherend vennoot als Pseudo UBO aangemerkt.


Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:30 tot 18:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX